Onafhankelijk toezicht en controle

Gerelateerde afbeelding

Onafhankelijk toezicht en controle Wereldwijd worstelt men in dit kader met het vraagstuk van de ‘onafhankelijkheid van het toezicht’, ofwel … ‘wie controleert de controleurs?’. .. In de Verenigde Staten leeft de wens om de onafhankelijke kantoorruimte huren amsterdam component binnen de ‘board of directors’ verder op te voeren. Het Britse Cadbury-rapport bepleitte eveneens een versterking van de mate van onafhankelijkheid in de uitoefening van het toezicht. In Belgi├ź stelt men de dominantie van referentieaandeelhouders binnen Raden van Bestuur ter discussie. Wat Duitsland betreft kan men zich afvragen of daar de deelbelangen niet te zeer in de toezichtsstructuur zijn ge├»nstitutionaliseerd. Voor het Nederlandse kantoorruimte huren rotterdam vennootschappelijke bestel heeft de Commissie-Peters een aantal aanbevelingen gedaan, waarin het aspect onafhankelijkheid expliciet (de aanbevelingen 2, 5 en 10) dan wel impliciet (de aanbevelingen 4, 7, 8, 12, 13 en 20) aan de orde is. Ook de OESO stelt een code op over ‘corporale governance’, waarin wordt opgeroepen om le voorzien in een toezichthoudend orgaan dat op werkelijk onafhankelijke wijze het bestuur cornroleert en doorzichtigheid in besluitvorming waarborgt_
Er zijn in beginsel drie kantoorruimte huren eindhoven dimensies ten aanzien van onafhankelijk toezicht te onderscheiden: 1 onafhankelijkheid tegenover hen die aan het toezicht zijn onderworpen; 2 onafhankelijkheid tegenover hen namens wie het toezicht wordt uitgeoefend; 3 onafhankelijkheid van diegenen die met het toezicht zijn belast tegenover elkaar.
Wat dit betreft bestaan er aanmerkelijke verschillen in toezichthoudende ‘regimes’ als het gaat om de structuur, samenstelling en de taakstelling van daarmee belaste organen. De Angelsaksische landen kennen een gemengd toporgaan, de ‘board of directors’, waarin zowel ‘executives’ als ‘non-executives’ zitting hebben. Dit wordt wel aangeduid als het ‘single’ of ‘one tier’-systeem of het ‘monistisch systeem’. Het is niet ongebruikelijk dal de CEO tevens voorzitter van de ‘board’ is. In dit regime bestaat dus geen strikte scheiding tussen executie en controle. Van de executieve toezichthouders kan geen volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden verwacht bij de beoordeling van de wijze waarop zij hun eigen directietaak vervullen. Teneinde de bezwaren hiervan zoveel mogelijk te beperken is men kantoorruimte huren utrecht bij veel ondernemingen tot een zekere scheiding binnen de ‘board’ overgegaan door hel instellen van specifieke commissies (zoals op het terrein van financieel-economisch toezicht, beloning en benoeming), die uitsluitend uit ‘non-executives’ zijn samengesteld. De Britse Cadbury-commissie heeft destijds aanbevolen om het voorzillerschap van de ‘board’ van Engelse beursvennootschappen in handen van een ‘outsider’ le leggen.