Fase 3: oordeelsvorming

Gerelateerde afbeelding

Nadat is aangegeven welke alternatieve oplossingen voor een probleem denkbaar zijn, is het vervolgens noodzakelijk na te gaan welke gevolgen aan elk van de alternatieven zijn verbonden. Dit om een basis te verschaffen voor de eigenlijke keuze. kriusche 1nscelling In tegenstelling tot de vorige fase is nu een bijzonder kritische instelling nodig. Het is bij wijze van spreken ook gewenst om in de rol van ‘advocaat van de duivel’ te treden. Het is van belang na te gaan of gevolgen zo volledig mogelijk in kaart zijn gebracht en of de analyses wel juist zijn. Van belang bij het nagaan van de gevolgen van alternatieven is het in kaart brengen van de te verwachten veranderingen die optreden bij het volgen van een bepaald alternatief. Van elke co-working space amsterdam alternatieve oplossingsmogelijkheid moeten zo de gewenst en mogelijke gevolgen, maar eveneens de ongewenste gevolgen in de toekomst inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
In deze fase wordt dus nagegaan welke van de voorgestelde alternatieven het probleem het beste oplost. Een mogelijke oplossing wordt getoetst op grond van beschikbare informatie, maar ook op grond van ervaring, uitvoerbaarheid en dergelijke. Er moet daarbij bijvoorbeeld voorkomen worden dat de invloed van één teamlid zó groot is dat deze verhindert dat deze toetsing plaatsvindt. Soms wordt door tijdsdruk, slecht leiderschap of door bestaande machtsverschillen in een werkgroep of commissie een voorstel niet echt kritisch getoetst. Dit kan mede veroorzaakt worden door onvoldoende toelichting op de gedane voorstellen, of door het eindeloos ‘doordrammen’ van werkgroepleden over de voordelen van het eigen voorstel. Soms worden ook voorstellen ten onrechte weggestemd op grond van antipathie tegen de indiener van een voorstel. selecciefase In deze derde fase, de selectiefase, zijn inmiddels ook weer twee activiteiten te onderscreening scheiden, namelijk screening en evaluatie plus selectie. Screening omvat het vergelijken van alternatieve oplossingen, waarbij de minst bevredigende kunnen worden verworpen. Dit kan
meestal geschieden aan de hand van vrij oppervlakkige criteria. Uit de overige worden in de co-working space eindhoven tweede stap van deze fase, na een meer nauwgezette evaluatie, de meest gunstige mogelijkheden als voorkeursalternatieven geselecteerd. Het is in deze fase van belang een goed en open gespreksklimaat te creëren en ter zake kundigen in te schakelen om de voorstellen te bezien, om deze vervolgens naar kwaliteit te kunnen rangschikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *