Kunstmatige intelligentie

Gerelateerde afbeelding

Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt; dat de toorn des Heeren tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u de Heere geeft’ (Deuteronomium 11:13-17). Wetenschappers kunnen inmiddels veel meer dan de oudtestamentische God.
Dankzij kunstmest, industriële insecticiden en genetisch gemodificeerde gewassen overstijgt de agrarische productie tegenwoordig de hoogste verwachtingen die de eerste boeren van hun goden hadden. En de kurkdroge staat Israël is niet meer bang dat een boze godheid de hemelsluizen dichtgooit zodat het niet meer regent, want de Israëli’s hebben een gigantische kantoorruimte huren rotterdam ontziltingsinstallatie aan de Middellandse Zeekust gezet, zodat ze al hun drinkwater nu aan de zee kunnen onttrekken. Tot dusver hebben we met de goden van weleer geconcurreerd door steeds betere werktuigen te maken. In de niet al te verre toekomst zullen we wellicht supermensen creëren die niet alleen betere werktuigen hebben dan de oude goden, maar ook betere lichamelijke en mentale vermogens. Maar let wel, als we eenmaal zover zijn, dan zal goddelijkheid net zoiets alledaags worden als cyberspace, een wonderbaarlijk mirakel dat we gewoon voor lief nemen. We kunnen er vrij zeker van zijn dat mensen een gooi naar de goddelijkheid zullen doen, omdat mensen zoveel redenen hebben om zich zo’n upgrade te wensen en zoveel manieren om die te bereiken. Zelfs als één veelbelovend pad een doodlopende weg blijkt te zijn, zullen er altijd alternatieve kantoorruimte huren utrecht routes overblijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het menselijk genoom veel te complex zal blijken voor serieuze manipulatie, maar dat zegt nog niets over de ontwikkeling van interfaces tussen hersenen en computers, over nanorobots of kunstmatige intelligentie.

Technisch probleem

Gerelateerde afbeelding

En elk technisch probleem heeft een technische oplossing. We hoeven de wederkeer van Christus niet af te wachten om de dood te overwinnen. Daarvoor heb je alleen een stel nerds in een lab nodig. Van oudsher was de dood het specialisme van priesters en theologen, maar de technici nemen het nu over. We kunnen de kankercellen opruimen met chemotherapie of nanorobots. We kunnen de ziektekiemen in de longen uitroeien met antibiotica. Als het hart ermee ophoudt, kunnen we het weer op gang brengen met medicijnen en elektroshocks, en als dat niet helpt, kunnen we een nieuw hart implanteren. We hebben nog niet voor alle technische problemen een oplossing, maar dat is juist de reden dat we zoveel tijd en geld investeren in onderzoek naar kanker, ziektekiemen, genetica en nanotechnologie. Zelfs voor gewone mensen die zich niet bezighouden met wetenschappelijk onderzoek is het inmiddels gewoon geworden om de dood te zien als een kantoorruimte huren amsterdam technisch probleem Als een vrouw naar de dokter gaat en vraagt: ‘Dokter, wat heb ik?’, zegt de dokter waarschijnlijk: ‘U hebt griep’, of ‘U hebt tuberculose’, of ‘U hebt kanker’. Maar de dokter zal nooit zeggen: ‘U hebt de dood.’ En we veronderstellen allemaal dat griep, tuberculose en kanker technische problemen zijn waarvoor we op een dag wellicht een technische oplossing vinden. Zelfs als mensen omkomen in een orkaan, een auto-ongeluk of een oorlog zien we dat vaak als een technisch mankement dat voorkomen had kunnen en moeten worden. Als de regering maar beter beleid had gevoerd, als de gemeente haar werk maar fatsoenlijk had gedaan en als de opperbevelhebber een verstandigere beslissing had genomen, was de dood te voorkomen geweest. De dood is bijna een automatische reden geworden voor rechtszaken en onderzoekscommissies. ‘Hoe is het mogelijk dat die mensen zijn omgekomen? Iemand moet ergens een fout gemaakt hebben.’ De overgrote kantoorruimte huren eindhoven meerderheid van wetenschappers, artsen en geleerden distantieert zich nog van regelrechte dromen over onsterfelijkheid en houdt vol dat ze alleen maar dit of dat specifieke probleem proberen op te lossen.

Fase 3: oordeelsvorming

Gerelateerde afbeelding

Nadat is aangegeven welke alternatieve oplossingen voor een probleem denkbaar zijn, is het vervolgens noodzakelijk na te gaan welke gevolgen aan elk van de alternatieven zijn verbonden. Dit om een basis te verschaffen voor de eigenlijke keuze. kriusche 1nscelling In tegenstelling tot de vorige fase is nu een bijzonder kritische instelling nodig. Het is bij wijze van spreken ook gewenst om in de rol van ‘advocaat van de duivel’ te treden. Het is van belang na te gaan of gevolgen zo volledig mogelijk in kaart zijn gebracht en of de analyses wel juist zijn. Van belang bij het nagaan van de gevolgen van alternatieven is het in kaart brengen van de te verwachten veranderingen die optreden bij het volgen van een bepaald alternatief. Van elke co-working space amsterdam alternatieve oplossingsmogelijkheid moeten zo de gewenst en mogelijke gevolgen, maar eveneens de ongewenste gevolgen in de toekomst inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
In deze fase wordt dus nagegaan welke van de voorgestelde alternatieven het probleem het beste oplost. Een mogelijke oplossing wordt getoetst op grond van beschikbare informatie, maar ook op grond van ervaring, uitvoerbaarheid en dergelijke. Er moet daarbij bijvoorbeeld voorkomen worden dat de invloed van één teamlid zó groot is dat deze verhindert dat deze toetsing plaatsvindt. Soms wordt door tijdsdruk, slecht leiderschap of door bestaande machtsverschillen in een werkgroep of commissie een voorstel niet echt kritisch getoetst. Dit kan mede veroorzaakt worden door onvoldoende toelichting op de gedane voorstellen, of door het eindeloos ‘doordrammen’ van werkgroepleden over de voordelen van het eigen voorstel. Soms worden ook voorstellen ten onrechte weggestemd op grond van antipathie tegen de indiener van een voorstel. selecciefase In deze derde fase, de selectiefase, zijn inmiddels ook weer twee activiteiten te onderscreening scheiden, namelijk screening en evaluatie plus selectie. Screening omvat het vergelijken van alternatieve oplossingen, waarbij de minst bevredigende kunnen worden verworpen. Dit kan
meestal geschieden aan de hand van vrij oppervlakkige criteria. Uit de overige worden in de co-working space eindhoven tweede stap van deze fase, na een meer nauwgezette evaluatie, de meest gunstige mogelijkheden als voorkeursalternatieven geselecteerd. Het is in deze fase van belang een goed en open gespreksklimaat te creëren en ter zake kundigen in te schakelen om de voorstellen te bezien, om deze vervolgens naar kwaliteit te kunnen rangschikken.

Nieuw ‘bedrijfsmodel’: ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’

Gerelateerde afbeelding
Ter illustratie van de veranderingen die zich in de ‘traditionele’ bedrijfskolommen – of keten van waardetoevoeging – voordoen, schetsen we het recente beeld vanuit de automobielindustrie. Ford, als traditionele autoproducent, was productgeoriënteerd en voerde aanbodgestuurd zelf alle activiteiten uit die tot het eindproduct moesten leiden; van staalfabricage tot en met verkoop, men deed alles vanuit de ‘eigen’ organisatie. Massafabricage leidde tot voor kort tot optimalisering van deze processen. De laatste co-working space amsterdam decennia heeft binnen deze productieketen een steeds verdergaande verbijzondering plaatsgevonden. Er zijn gespecialiseerde bedrijven ontstaan voor onderdelen, soms zelfs gebundeld in complete inbouwunits (bijvoorbeeld bekabeling en verlichting). Er is steeds meer uitbesteed (= outsourcing) en er wordt steeds scherper ingekocht. Toeleveranciers zijn/worden upstream (behalve op prijs en kwaliteit) meer en meer geselecteerd op hun flexibiliteit om zich aan productspecificaties aan te passen (=’cosourcing’). Aan de downstream-kant is er een vergelijkbare ontwikkeling. Distributie, marketing en verkoop vallen toe aan gespecialiseerde bedrijven binnen een vooraf afgesproken formule. Importeurs en dealers zijn scherp geselecteerd en hebben weinig vrijheid. Autoproducenten, zoals Ford en General Motors, zijn ‘ketenregisseurs’ aan het worden die hun marktmacht ontlenen aan productontwikkeling (samen met zorgvuldig geselecteerde partners), marketing (van het merk, ook met geselecteerde partners) en daarnaast meestal hun financieringskracht. De laatste tijd vallen geluiden te bespeuren dat nu zelfs wordt overwogen de oorspronkelijke kerntaak, namelijk de productie (= assemblage) te gaan uitbesteden. Inmiddels valt een steeds verdergaande schaalvergroting te constateren in de nog overblijvende mondiaal werkende automotiveconcerns.
Van ‘push’ naar ‘pull’ en multichanneldistributie In de traditionele wijze van zakendoen kon in de goederenstroombesturing vooral een push-model worden onderkend; dat wil zeggen aanbodgestuurd een product of dienst van leverancier naar co-working space eindhoven de (uiteindelijke) klant brengen en steeds waarde toevoegen in elk van de opeenvolgende schakels in de keten of kolom. Inmiddels zien we processen steeds vaker vraaggestuurd worden, waarbij de klant in een pullmodel diep in de keten invloed kan uitoefenen tot het zogenaamde ‘klantontkoppelpunt’ (zie verder in de subparagrafen 12.4. l en l 2.4.6). Daarnaast zien we het beeld snel complexer worden, doordat bedrijven (downstream) veelal gebruikmaken van meer dan één distributiekanaal om producten of diensten naar verschillende doelgroepen of marktsegmenten af te zetten, doorgaans in verschillende versies en/ of andere verschillende merken, zogenaamde ‘multichannel’-distributie. Vaak doen ze dit dan ook nog eens in samenwerking met andere partijen, denk aan franchisepartners of onafhankelijke intermediairs.

The truth behind our life

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ik leg het artikel even weg en kijk naar buiten, waar het Belgische landschap langs me heen raast. Ik lees de woorden wel, maar ik weet niet precies wat ik ermee aan moet. Pas voorbij de Nederlandse grens pak ik het artikel weer uit mijn tas en lees het laatste gedeelte, terwijl de opwinding ongekende vormen aanneemt. Het zijn de woorden die ik tot in mijn tenen voel: Het Boek van  tijdelijk kantoor huren rotterdam de Waarheid. Weer datzelfde boek komt op mijn pad. Als ik de tekst lees, blijkt dat professor Markowitz brieven van John F. Kennedy heeft gevonden die gericht waren aan zijn broer Robert Kennedy en die verwijzen naar Het Boek van de Waarheid, dat ooit in het bezit is geweest van het mysterieuze Genootschap de Tempeliers. Dit kan geen toeval zijn en blijkbaar wordt het van bovenaf gestuurd! Juist naar dit boek ben ik op zoek.
Laat in de middag kom ik op station Amersfoort aan. Het hele weekend laat het artikel van professor Markowitz mij niet meer los. Hij weet waarschijnlijk meer over Het Boek van de Waarheid en van zijn onderzoek naar het leven van John F. Kennedy wil ik het fijne weten. Op zondagavond zit ik op een passende tijdelijk kantoor huren utrecht tekst te broeden. Ik krijg tenslotte maar één kans om deze vraag te stellen. De professor moet weten dat ik interesse heb en dat ik door Renard ben gestuurd, maar ik wil mezelf niet teveel opdringen. Hij is zeker een drukbezet man. Uiteindelijk stuur ik hem om elf uur ‘s avonds een e-mail.
Aan: markowitz@harvarduniversity.com Afzender: nicklarson@gmail.com Onderwerp: The truth behind our life, Time Magazine
Geachte professor Markowitz,
Mijn naam is Nick Larson en ik heb uw artikel in Time Magazine gekregen van mijn neef Renard de Veuster die kloosterling is in de abdij van de orde van Norbertijnen in Leuven in België. Na een succesvolle periode als beurshandelaar op Wal/ Street en in Amsterdam zit ik momenteel aan de grond. Daarom ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen: waarom het leven gaat zoals het gaat en waarom mensen doen wat ze doen?

De twee kanten van de medaille

Gerelateerde afbeelding

De twee kanten van de medaille ken ik inmiddels ook. Maar ik ben nog niet zover als deze man. Ik luister ademloos naar de wijsheid van de zwerver, waar de meerderheid van de inwoners van Amersfoort met een grote boog omheen loopt. Het leven heeft hem getekend, maar ook wijsheid gebracht. Misschien kan ik dat van hem leren. Ik wil leren hoe het leven werkt en ga op zoek naar Het Boek van de Waarheid. Juist door met Josef te praten, wordt dit gevoel alsmaar sterker. “Ik wil u een verhaal vertellen meneer,” zegt Josef. “Het is namelijk een wonder dat ik nog leef. Dat heb ik te danken aan het onvoorspelbare toeval. Toen Sofie was overleden en ik aan lager wal begon te raken, kwam er een moment in mijn leven dat ik het niet meer zag zitten. Ik heb zelfs naar God geschreeuwd en gevloekt tijdelijk kantoor huren amsterdam over het onrecht dat mij was aangedaan. Op een koude winterdag besloot ik een einde aan mijn leven te maken. Ik wilde een zware steen aan mijn voeten binden om vervolgens bij de haven in de rivier de Eem te springen. Het ijskoude water en de zware kei zouden zorgen voor een snelle en pijnloze verdrinkingsdood. Terwijl ik op de kade van de Eem met een touw de grote kei aan mijn enkels vastbond, zag ik in een flits een bumpersticker op de auto waar ik pal naast zat. God is liefde, stond er op de sticker te lezen. Direct wist ik dat dit een boodschap van het hogere was om niet op te geven en ik begreep dat er over mij werd gewaakt. De kei heb ik in de Eem gegooid en ik ben teruggegaan naar het Leger des Heils. Daar viel ik die nacht in een onpeilbaar diepe slaap waarin ik mijn geliefde Sofie ontmoette. Het lot had mijn tijdelijk kantoor huren eindhoven leven gered en ik weet nu dat ik altijd moet doorzetten om dit waardevolle leven vast te houden. Ooit zullen er voor mij betere tijden aanbreken.” Uit mijn zak haal ik een 2-euro munt en geef deze aan Josef. “Voor nog een kop koffie straks,” zeg ik.