Besluitvormingproces

Gerelateerde afbeelding

Binnen organisaties moeten mensen voortdurend aandacht besteden aan het oplossen van vraagstukken ofwel problemen. Dit kunnen problemen van alledag zijn, maar ook problemen die van groot belang zijn voor de continuïteit van de organisatie. Sommige problemen kunnen simpel en snel opgelost worden, maar er zijn ook problemen, die vragen om een verdergaande analyse. Juist deze laatste problemen zijn meestal complex van structuur en bij de besluitvorming moet men met een veelheid van factoren rekening houden. Te denken valt hierbij aan problemen als welke koers we in de komende vijf jaar met onze organisatie op willen gaan, in welke segmenten van de markt kantoorruimte huren amsterdam we gaan opereren, hoe we het beste een strategie van internationalisatie kunnen realiseren. Een goed opgezet besluitvormingproces is hierbij van groot belang.
Een belangrijk facet van besluitvorming is dat er sprake is van een keuzeproces. In de meeste situaties zijn alternatieven aanwezig en is het de taak om het beste alternatief te kiezen. Het beschikbaar hebben van voldoende en relevante informatie om ook daadwerkelijk het beste alternatief te kunnen kiezen is hierbij van uitermate groot belang. Het besluitvormingsproces heeft hierdoor een nauwe relatie met het proces van gegevensverzameling en gegevensverwerking. Daarnaast speelt het probleem dat een groot aantal beslissingen genomen wordt in situaties die met een bepaalde mate van onzekerheid gepaard gaan en waarbij men niet over alle relevante kantoorruimte huren eindhoven informatie beschikt. Besluitvorming is vooral een menselijk activiteit waarbij onderlinge samenwerking en creativiteit een belangrijke rol spelen. Om te komen tot een effectieve besluitvorming kan gebruik worden gemaakt van verschillende hulpmiddelen en technieken. Liesbeth Halbertsma Was vijfj aar als directeur van De Baak Management Centrum VNO-NCW werkzaam en is nu zelfstandig adviseur op het gebied van aansturing en ontwikkeling van mensen en hun organisaties voor zowel De Baak als andere opdrachtgevers Halbertsma Management Advies
Welke aspecten van management vindt u het leukst in uw huidige functie? Mensen de gelegenheid geven zichzelf te ontwikkelen en verder te komen, vind ik één van de leukste dingen. Hoe sluit ik aan bij wat zij willen en wat zij kunnen, zodanig dat het ook profijtelijk is voor mijn organisatie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *