Legitieme macht

Gerelateerde afbeelding

Manager als leidinggevende
Uit het voorgaande is gebleken dat het de taak is van managers om leiding te geven aan anderen. Henri Fayol (zie ook hoofdstuk 4) onderscheidde een aantal bestuurlijke taken van leiding geven, namelijk: a vooruitzien b organiseren c bevel voeren d coördineren e controleren 6.3.1 Manager en macht De functie van het leiding geven is het leiden van de organisatie naar haar doel. Hierbij kan de manager gebruik maken van zijn macht. Hieronder wordt verstaan: het vermogen om invloed uit te oefenen op medewerkers. Macht is een essentieel onderdeel van het leiding geven. In het kader van macht wordt kantoorruimte huren utrecht stilgestaan bij twee belangrijke facetten aan macht, namelijk: • machtsbronnen • machtsrelaties
Machtsbronnen Gezag ontleent een manager aan de wijze waarop hij omgaat met zijn macht. Het is dus een speciale uiting van macht. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om invloed uit te oefenen. In organisaties erkent men dat bepaalde personen gerechtigd zijn macht uit te oefenen, het is inherent aan de functie. Een manager heeft verschillende bronnen om zijn macht uit te oefenen. Niet alleen de functie van een manager brengt macht met zich mee. French en Raven onderscheiden een vijftal machtsbronnen of machtsbases. Deze machtsbronnen kunnen zowel positief als negatief worden aangewend. • Beloningsmacht: het vermogen iemands gedrag via beloning te beïnvloeden. Beloning is dan een instrument om bepaald gedrag te stimuleren. • Afgedwongen macht: het vermogen iemands gedrag via straf te beïnvloeden. Dit is het tegengestelde van beloningsmacht. Bij afgedwongen macht gaat het om het verhinderen of bestrijden van bepaald gedrag. Anders gezegd komt het erop neer dat er met betrekking tot activiteiten een minimumniveau van prestaties afgedwongen wordt. • Legitieme macht: hierbij erkent een medewerker dat de manager de mogelijkheid heeft, binnen bepaalde grenzen, zijn gedrag te sturen. Deze macht wordt dus door de medewerker geaccepteerd als normaal. • Expertisemacht: het vermogen iemands gedrag via speciale of relevante kennis te beïnvloeden. Hierbij is de macht gebaseerd op een stuk deskundigheid van de manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *