Fusies en overnames

Gerelateerde afbeelding
Fusies en overnames zijn lang niet altijd zo succesvol als wel eens wordt gedacht. Zo is gebleken dat ongeveer 40 procent van de fusies als mislukt mag worden beschouwd, terwijl de helft van de overnames binnen zes jaar weer overboord wordt gegooid. Verder wegen de te verwachten voordelen lang niet altijd op tegen de nadelen van een fusie. Tevens gaat ook een groot aantal voorgenomen fusies niet door.
Doordat er door fusies enkele zeer grote ondernemingen ontstaan en hierdoor minder concurrenten, kan het management te makkelijk gaan denken over de bedrijfsvoering. 20
Een voordeel door schaalvergroting gaat teniet indien de ondernemin- schaalvergroting gen al een grootte hebben waarbij groei meer nadelen dan voordelen oplevert, omdat de rek aan efficiencyverbetering er al volledig uit is.
Het is gelet op de omvang van het aantal fusies en overnames van belang eens stil te staan bij een aantal belangrijke probleemgebieden bij fusies. probleemgebieden Uit een onderzoek van Coopers & Lybrand onder managers die bij fusies waren betrokken kwamen de in figuur 3.5 getoonde probleemgebieden naar voren. Cijfers & Trends
Een van de grootste problemen bij de samensmelting van ondernemingen is het bestaan van verschillende organisatieculturen. 21 Een organi- organisatieculturen satie kan worden herkend aan gewoontes, de manier van denken, het bestaan van rituelen en het vasthouden aan bepaalde waarden en normen. Indien er sprake is van totaal verschillende culturen is het verstandig te beginnen flexplek den haag met een joint venture, waardoor de verschillende bedrijven langzaam aan elkaar kunnen wennen. Verder zullen beide partijen, in bedrijfscultureel opzicht, water bij de wijn moeten doen en zich terdege moeten realiseren dat het vasthouden aan de eigen organisatiescultuur een succesvolle samensmelting in de weg blijft staan. Hetgeen uiteindelijk een negatief effect kan hebben op de eigen vooruitzichten in de organisatie. Het onderwerp organisatiecultuur wordt verder in hoofdstuk io behandeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *