Noodzakelijke wijzigingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zoals we gezien hebben in hoofdstuk i oefenen verschillende partijen en omgevingsfactoren invloed uit op organisaties. Voor hun voortbestaan zijn organisaties in sterke mate afhankelijk van de wijze waarop ze in hun bedrijfsvoering rekening houden met deze omgevingsinvloeden.
De afstemming van de organisatie op de omgeving wordt vorm gegeven door het proces van strategisch management. Strategisch management houdt in het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken. 1 Zoals blijkt uit deze definitie gaat het in dit proces om het vaststellen van een strategie door het management. Het begrip strategie is al heel oud en is afkomstig van het Griekse woord ‘strategos’ hetgeen de kunst of de vaardigheden van de generaal betekent. Er zijn er veel definities van strategie in gebruik. Strategie kan worden gedefinieerd als: ‘een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te realiseren’. Plannen is één van de belangrijkste taken van flexplek den haag het management.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op twee verschillende benaderingen van strategisch management. Bij de eerst benadering, ook wel de klassieke richting genoemd, is strategisch management synoniem aan strategische planning. Het gaat er hierbij om dat een onderneming door middel van strategisch planning een evenwicht vindt tussen de middelen, de sterkte en zwakte van de onderneming enerzijds en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving anderzijds. Een belangrijke grondlegger van deze opvatting is Igor Ansoff die met zijn werk Corporate Strategy uit i965 een bijzondere plaats innam. Een belangrijke pionier uit de jaren tachtig en negentig die voortbouwde op deze theorie, is Michael Porter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *