The Rise and Fall of Strategie Planning

Gerelateerde afbeelding

In zijn boek The Rise and Fall of Strategie Planning ( 1994) veegt Mintzberg de vloer aan met traditionele opvattingen over strategische planning. Mintzberg concludeert dat strategie niet kan worden gepland en dat strategisch planning vaak faalt in organisaties. In hoofdstuk 3 is reeds aandacht geschonken aan Mintzbergs opvattingen over strategische planning.
Tom Peters en managementprincipes voor bedrijfsvoering Tom Peters is management consultant en grondlegger van de Tom Peters Group in Californië. Hij deed toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel managementprincipes voor bedrijfsvoering te ontwerpen. In 1982 publiceerde hij de resultaten van een studie naar 43 Ameri
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
Cijfers 8r Trends Trendsurfen in de directiekamer Managers wisselen vaker van managementmode dan van stropdas. Het was Business Process Redesign, het is nu kennismanagement en het moet wel heel gek lopen als het management volgend jaar niet weer een andere mode omarmt. Gek genoeg leidt vrijwel iedere aanpak op korte termijn tot succes. Voor mode-moede managers schreef de Amerikaanse bedrijfsadviseur Ei leen Shapiro het boek Trendsurfen in de directiekamer. Trendsurfen is in haar definitie: ‘de gewoonte om mee te glijden op de top van de golf van het laatste managementwondermiddel en net op tijd de zee weer in te peddelen om mee te kunnen gaan met de volgende; altijd boeiend voor managers en lucratief voor consultants; vaak desastreus voor organisaties’. Eileen Shapiro is ervan overtuigd dat vergaderruimte amsterdam sommige trendy technieken tot grote verbeteringen kunnen leiden, mits managers ze in de juiste situatie toepassen en aan de specifieke omstandigheden aanpassen. Managers moeten de technieken dus nooit en te nimmer zien als kant-en-klare wondermiddelen die ze zonder nadenken kunnen overnemen. Meer dan door managementmodeontwerpers wordt het bedrijfsleven geplaagd door laffe managers die hun verantwoordelijkheden uit handen geven aan goeroes en adviseurs, vindt Shapiro. De afhankelijkheid van consultants en trends in onze economie baart haar zorgen, omdat de kunst van het navigeren beoefend moet worden door mensen in de onderneming. Cruciale managementtaken moeten niet in handen komen van passanten, die geen lering kunnen trekken van fouten uit het verleden en niet kunnen worden afgerekend op de resultaten in de toekomst.

Fusies en overnames

Gerelateerde afbeelding
Fusies en overnames zijn lang niet altijd zo succesvol als wel eens wordt gedacht. Zo is gebleken dat ongeveer 40 procent van de fusies als mislukt mag worden beschouwd, terwijl de helft van de overnames binnen zes jaar weer overboord wordt gegooid. Verder wegen de te verwachten voordelen lang niet altijd op tegen de nadelen van een fusie. Tevens gaat ook een groot aantal voorgenomen fusies niet door.
Doordat er door fusies enkele zeer grote ondernemingen ontstaan en hierdoor minder concurrenten, kan het management te makkelijk gaan denken over de bedrijfsvoering. 20
Een voordeel door schaalvergroting gaat teniet indien de ondernemin- schaalvergroting gen al een grootte hebben waarbij groei meer nadelen dan voordelen oplevert, omdat de rek aan efficiencyverbetering er al volledig uit is.
Het is gelet op de omvang van het aantal fusies en overnames van belang eens stil te staan bij een aantal belangrijke probleemgebieden bij fusies. probleemgebieden Uit een onderzoek van Coopers & Lybrand onder managers die bij fusies waren betrokken kwamen de in figuur 3.5 getoonde probleemgebieden naar voren. Cijfers & Trends
Een van de grootste problemen bij de samensmelting van ondernemingen is het bestaan van verschillende organisatieculturen. 21 Een organi- organisatieculturen satie kan worden herkend aan gewoontes, de manier van denken, het bestaan van rituelen en het vasthouden aan bepaalde waarden en normen. Indien er sprake is van totaal verschillende culturen is het verstandig te beginnen flexplek den haag met een joint venture, waardoor de verschillende bedrijven langzaam aan elkaar kunnen wennen. Verder zullen beide partijen, in bedrijfscultureel opzicht, water bij de wijn moeten doen en zich terdege moeten realiseren dat het vasthouden aan de eigen organisatiescultuur een succesvolle samensmelting in de weg blijft staan. Hetgeen uiteindelijk een negatief effect kan hebben op de eigen vooruitzichten in de organisatie. Het onderwerp organisatiecultuur wordt verder in hoofdstuk io behandeld.

De toekomstige concurrentiestrijd

Gerelateerde afbeelding

Een co re competence bestaat uit vier aspecten: technologie (hard- en software) 2 collectief leren (op verschillende niveaus en functies) 3 uniek (voor klanten en concurrentie) 4 gevarieerde toepassingen (voor verschillende doelgroepen en markten)
Enkele voorbeelden van care competences zijn: • Sony’s vermogen tot miniaturiseren • Philips’ laser disk expertise • Swatch’ ontwerp van producten • Coca-Cola’s unieke distributieconcept
Een afgeleide van care competences zijn care products. Dit zijn de componenten of halffabrikaten die bijdragen in de waarde van de eindproducten. Care products vormen eigenlijk een link tussen de care competenties en de final products (zie figuur 2.32).
De toekomstige concurrentiestrijd zal op alle drie de niveaus worden gevoerd, daarom is het van belang dat een onderneming op alle niveaus een partij van betekenis is. Lange-termijnsucces van ondernemingen hangt af van het vermogen om sneller dan vergaderruimte amsterdam de concurrentie en tegen lagere kosten care competences te ontwikkelen waaruit producten voortkomen voor markten die wellicht nu nog niet bestaan. Slechts als een onderneming zich beschouwd als een optelsom van care competences in plaats van product/markt-combinaties, zal het nieuwe vormen van relaties ontdekken. Een onderneming die zichzelf ziet als een expert in halfgeleiders en displays krijgt een andere visie op producten als horloges, rekenmachines, mini-televisies enzovoort.
Het denken en werken vanuit care competences vergt een geheel andere organisatie. Er zullen hoge eisen worden gesteld aan betrokkenheid, communicatie en toewijding van medewerkers om buiten de afdeling om te denken en te werken.

Noodzakelijke wijzigingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zoals we gezien hebben in hoofdstuk i oefenen verschillende partijen en omgevingsfactoren invloed uit op organisaties. Voor hun voortbestaan zijn organisaties in sterke mate afhankelijk van de wijze waarop ze in hun bedrijfsvoering rekening houden met deze omgevingsinvloeden.
De afstemming van de organisatie op de omgeving wordt vorm gegeven door het proces van strategisch management. Strategisch management houdt in het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken. 1 Zoals blijkt uit deze definitie gaat het in dit proces om het vaststellen van een strategie door het management. Het begrip strategie is al heel oud en is afkomstig van het Griekse woord ‘strategos’ hetgeen de kunst of de vaardigheden van de generaal betekent. Er zijn er veel definities van strategie in gebruik. Strategie kan worden gedefinieerd als: ‘een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te realiseren’. Plannen is één van de belangrijkste taken van flexplek den haag het management.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op twee verschillende benaderingen van strategisch management. Bij de eerst benadering, ook wel de klassieke richting genoemd, is strategisch management synoniem aan strategische planning. Het gaat er hierbij om dat een onderneming door middel van strategisch planning een evenwicht vindt tussen de middelen, de sterkte en zwakte van de onderneming enerzijds en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving anderzijds. Een belangrijke grondlegger van deze opvatting is Igor Ansoff die met zijn werk Corporate Strategy uit i965 een bijzondere plaats innam. Een belangrijke pionier uit de jaren tachtig en negentig die voortbouwde op deze theorie, is Michael Porter.

De belastingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De belastingen die de gemeente volgens art. 219 Gemw kan heffen zijn: De onroerendezaakbelastingen (art. 220 Gemw). De onroerendezaakbelasting bestaat uit een belasting van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden, en een belasting van gebruikers van onroerende zaken. De meest toegepaste heffingsgrondslag is de waarde in het economisch verkeer van de economische zaak, die voor een periode van maximaal vijf jaar mag worden vastgelegd. De gemeente is vrij in het bepalen van het tarief, mits het tarief voor de eigenarenheffing niet uitgaat boven 125% van het tarief voor de gebruikersheffing. De baatbelasting (art. 222 Gemw). Deze belasting kan worden geheven van onroerende zaken die gebaat zijn door voorzieningen die de gemeente heeft aangelegd (bijvoorbeeld rioleringen, bestratingen). De hondenbelasting (art. 226 Gemw). Deze belasting wordt geheven van eigenaren van honden. De woonforenzenbelasting (art. 223 Gemw). Deze belasting kan worden geheven van houders van tweede woningen. De toeristenbelasting (art. 224 Gemw). Deze belasting kan worden geheven voor (al dan niet) toeristisch verblijf in de gemeenten door personen die niet in de gemeenten zijn ingeschreven. De parkeerbelastingen (art. 225 Gemw). Deze belastingmogelijkheid biedt de gemeenten de mogelijkheid om het flexplek den haag parkeren zonder te betalen bij parkeerapparatuur, fiscaal via het heffen van een navorderingsaanslag af te doen. Daarnaast kan de gemeente een belasting heffen voor het parkeren op de openbare weg krachtens vergunning. Een belasting op openbare aankondigingen (art. 227 Gemw). Deze belasting kan slechts betreffen openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Leges en andere rechten (retributies) ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening of voor het gebruik van gemeentelijke bezittingen (art. 229 Gemw). Hiertoe behoren de rioolrechten, de reinigingsrechten (niet de afvalstoffenheffing die wordt geheven op grond van de Afvalstoffenwet), precariorechten (voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond zoals terrassen en lichtreclames (art. 228 Gemw), leges voor verleende vergunningen, zoals bouwvergunningen enzovoort, en paspoorten en dergelijke). Met uitzondering van precariorechten geldt voor deze heffingen dat de opbrengst niet mag uitgaan boven de gemaakte kosten (art. 229b Gemw).
2.5.3 Waterschappen Op 1 januari 1992 is de Waterschapswet (Wschw) in werking getreden. Waterschappen zijn openbare lichamen die de waterstaat in een bepaald gebied verzorgen (art. 1 Wschw). In deze omschrijving komen drie essentiële kenmerken naar voren: 1 Waterschappen zijn overheden, net als gemeenten en provincies. 2 De taken van de waterschappen zijn uitsluitend gelegen in de waterschapszorg. 3 De waterschappen oefenen hun taak uit in een bepaald gebied.
Het waterschap kan alleen die taken uitoefenen die de provincie hem bij reglement heeft opgedragen. Een waterschap heeft in elk geval de zorg voor de waterkering, de zorg voor de waterhuishouding, of beide tot taak. De zorg voor de waterhuishouding omvat zowel het kwaliteits- als het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren. Naast deze hoofdtaken kan het waterschap belast zijn met neventaken, bijvoorbeeld vaarwegenbeheer (art. 1 lid 2 Wschw). Is aan een waterschap uitsluitend de kwaliteitszorg voor het water opgedragen, dan spreekt men meestal van zuiveringschappen.

Taken en bevoegdheden

Gerelateerde afbeelding

De taken en bevoegdheden van de Staten-Generaal kunnen als volgt worden gerubriceerd: a medewetgever; b controleorgaan van de regering.
Om deze taken te kunnen uitoefenen is aan de Staten-Generaal een aantal bevoegdheden toegekend, soms alleen aan de Tweede Kamer, soms aan de Eerste Kamer, soms aan beide Kamers.
Ad a Medewetgever Wetsvoorstellen worden gewoonlijk bij de Staten-Generaal ingediend door de regering. Beide Kamers der Staten-Generaal moeten met de wetsvoorstellen van de regering instemmen, wil uiteindelijk sprake kunnen zijn van een rechtsgeldige wet. Naast de regering heeft in art. 82 Gw ook de Tweede Kamer het recht gekregen om wetsvoorstellen in te dienen. Dit noemt men het recht van initiatief
Ook heeft de Tweede Kamer in art. 84 Gw het recht gekregen om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen die door de regering zijn ingediend. Dit noemt met het recht van amendement. Dit recht, dat in 1848 in de Grondwet is vergaderruimte amsterdam opgenomen, heeft de invloed van de Staten-Generaal op de wetgeving sterk vergroot. Als de Tweede Kamer onoverkomelijke bezwaren heeft tegen een onderdeel van een wetsvoorstel en het ingrijpend amendeert, neemt de regering soms het voorstel terug om een gewijzigd voorstel in te dienen. De Eerste Kamer beschikt niet over het recht van amendement. Indien de Eerste Kamer bezwaren heeft tegen een wetsontwerp, kan deze Kamer het ontwerp slechts in zijn geheel verwerpen. Niettemin kan de regering in de Eerste Kamer zodanige toezeggingen doen dat de Eerste Kamer overstag gaat en het wetsvoorstel toch aanvaardt.
36 2 Staatsrecht algemeen
Tot de rechten van het parlement als medewetgever wordt traditioneel ook het budgetrecht gerekend. Dit is het recht van het parlement om mee te werken aan de jaarlijkse begroting van uitgaven van de staat. Deze begroting wordt vastgesteld bij wet, volgens de procedure die in subparagraaf 2.3.1 wordt beschreven. De begroting vermeldt de maximumbedragen die door de regering voor de gestelde doelen kunnen worden uitgegeven. De begroting is geen wetgeving in die zin dat het daarbij gaat om algemeen verbindende voorschriften. Het is met andere woorden een formele wet, die niet ook een materiële wet is.
Ad b Controleorgaan van de regering Als controleorgaan van de regering beschikken de Staten-Generaal onder meer over de bevoegdheid om een interpellatie te houden. Dit recht is geregeld in art. 68 Gw:
‘De ministers en de staatssecretarissen geven de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door één of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.’

De juiste informatie

Gerelateerde afbeelding

Hoe dan ook, ik werd mij tijdens het schrijven van dit boek ervan bewust dat verandering van het economische groeimodel noodzakelijk is. Het sterkste wapen dat we hebben om dit te realiseren is de bewustwording van het gewone volk over de nadelen van het huidige financiële systeem kenbaar maken. Alleen zo kan de macht van de llluminati worden afgebroken. Want wie wil er niet meer geld voor zorg, onderwijs en armoedebestrijding in plaats van rente en aflossingen te moeten betalen over de enorme overheidsschulden? Hoe meer mensen zich ervan bewust worden dat ons systeem moet veranderen om te overleven, hoe beter het is. Met deze wetenschap begon ik met het schrijven van het manuscript De vierde dimensie. Dit verhaal is niet zomaar op mijn pad gekomen, maar heeft het doel om bij te dragen aan de flexplek den haag bewustwording in onze samenleving.
Ik heb in de afgelopen jaren ervaren hoe Het Veld mijn leven stuurt. Toeval bestaat niet! Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei Johan Cruijff ooit. Deze stelling geldt zeker ook voor toeval. De bizarste uitingen van toeval, kruisten mijn pad in de afgelopen jaren tijdens de totstandkoming van dit boek. Zo kreeg ik “toevallig” de complottheorie van John F. Kennedy onder ogen en werd ik attent gemaakt op een ruilsysteem van tijd, waarin mensen elkaar diensten verlenen in ruil voor tijd. In deze lokaal georganiseerde systemen komt er helemaal geen geld meer aan te pas. De bankencrisis met alles wat daaruit is voortgekomen, maakte ik van heel dichtbij mee. Zo vielen alle puzzelstukjes ineen en ontstond dit boek. Telkens als ik vast dreigde te lopen met mijn verhaal, was er weer een nieuwe opening door iets wat ik las of iets wat tegen me werd gezegd. In ieder geval waren er teveel inspirerende momenten om dat toeval te laten zijn. Anders gezegd: gedurende het schrijven van dit boek heb ik afgeleerd om te geloven dat toeval bestaat. Bijna elk woord in dit boek leek te worden gestuurd door een onzichtbare hand die de regie over het verhaal had. Ik kreeg in het moment dat ik bezig was met mijn manuscript de juiste informatie door.

De Federal Reserve

Gerelateerde afbeelding

“De Federal Reserve werd in december 1913, zéér tegen de zin van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, opgericht. Dat gebeurde in het geniep, toen de meerderheden van het Congres en het Huis van Afgevaardigden op kerstverlof waren. President Woodrow Wilson bekrachtigde de oprichting nog vóór de verlofgangers terug waren gekeerd van hun kerstverlof, waardoor de oprichting van de FED een voldongen feit was en niet meer kon worden teruggedraaid. Zoals je al hoort, is destijds de overdracht van de macht om geld te scheppen aan een groepje inhalige bankiers verre van zuiver verlopen. Later zou president Wilson spijt krijgen van deze overhaaste bekrachtiging en hij heeft publiekelijk het volgende verklaard: ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is nu namelijk gecentreerd. Daardoor is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in handen gekomen van een paar mannen.” “Hoe hebben zij dan de macht?,” vraag ik. De macht van de llluminati intrigeert me enorm. “Binnen een economisch systeem is het belangrijk wie er bevoegd is om geld uit te geven. Dat hadden John F. Kennedy en zijn staf al snel door. Die taak was tot dan toe exclusief voorbehouden geweest aan de FED. Door Executive Order nummer 11110, die in juni 1963 door de president is ondertekend, kreeg het ministerie van Financiën de mogelijkheid om zelf geld uit te geven, buiten de FED om. De nieuwe dollars werden uitgegeven op basis van de onderliggende waarde in zilver. De FED werd door de maatregel van Kennedy feitelijk buitenspel gezet als monopolist van het drukken van de Amerikaanse dollar. Dat is ook het motief van de moord op John F. Kennedy geweest in kantoorruimte schiphol mijn ogen. Met één pennenstreek had John F. Kennedy zijn doodvonnis vastgelegd, omdat hij de FED met zijn wet buitenspel had gezet. De executie werd vijf maanden later op 22 november 1963 uitgevoerd in Dallas door Lee Harvey Oswald. De moordenaar werd enkele dagen later door Jack Ruby neergeschoten. Zo ontstond het mysterie rondom de moord op John F. Kennedy. In het regeringsvliegtuig dat het stoffelijk overschot van Kennedy naar Washington terugbracht, legde vice-president Lyndon B. Johnson de eed af. Een van de eerste presidentiële orders die hij heeft uitgevaardigd, was het ongedaan maken van Executive Order 11110 , waardoor de Federal Reserve het recht op geldcreatie terugkreeg. Het niets ontziende genootschap de llluminati had zijn macht weer teruggekregen.

Voorspellende dromen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als je bijvoorbeeld van drie verschillende mensen hetzelfde advies krijgt, is het tijd om serieus over hun suggestie na te denken. Maar de vaakst voorkomende vorm van synchroniciteit is de voorspellende droom. De meeste dromen zijn normale dag verwerkingsdromen, maar af en toe zit daar een voorspellende droom tussen. Vaak weet je direct bij het wakker worden of je een voorspellende droom hebt gehad. In je dromen kun je reizen door de ruimte en de tijd heen, maar we weten er nog weinig vanaf. Er is een man genaamd Chris Robinson, hij is schoonmaker van beroep en hij woont ten noorden van Londen op het platteland. Chris heeft een bijzonder talent: in zijn dromen voorspelt hij de toekomst. Zo voorspelde hij op correcte wijze verschillende vliegtuigongelukken en IRA-aanslagen. Hij voorzag de ramp van de kerncentrale in Tsjernobyl, de aanslag bij Lockerbie en de moord op een bekende tv-presentator. Dit leverde hem de titel de dream-detective op. Chris is nu ruim vijftig jaar oud. Tot zijn zesendertigste jaar had hij een paar keer per jaar een voorspel lende droom, daarna kreeg hij steeds vaker kantoorruimte schiphol voorspel lende dromen en nu heeft hij bijna iedere nacht zo’n droom. Chris Robinson wekt nauw samen met Scotland Yard. Hij heeft in zijn dromen direct toegang tot de vierde dimensie en reist door tijd en ruimte. Zodoende kan hij de toekomst nauwkeurig voorspellen. Chris Robinson is ook lid van ons genootschap. Nu je het weet, ga ook jij steeds vaker voorspellende dromen krijgen. Daarom adviseer ik je om een notitieblok naast het bed te leggen om je dromen direct daarin te noteren. Dromen verschijnen vaak in de vorm van metaforen. Als het rustig is, pak je je notitieblok erbij en ga je de metaforen uit je dromen associëren met datgene wat er in je opkomt. Zo kunnen dromen je helpen bij het maken van de juiste keuzes op je levenspad.” De geisha zet voor ieder een nieuwe mok met saki neer, tezamen met twee borden misosoep. Ik zie hoe gracieus ze loopt, ze lijkt door het verder rustige restaurant te zweven.

Het ontembare verlangen

Gerelateerde afbeelding

Ik leg het levensverhaal van Farkas Horvat weg en denk aan de verschrikkingen, die de Joodse bevolking heeft moeten doorstaan in de Holocaust. Het toeval heeft ervoor gezorgd dat Farkas het kamp Auschwitz heeft overleefd. Want stel dat die man bij aankomst hem niet had gewaarschuwd, dan was Farkas direct naar de gaskamers afgevoerd en was er een leven verloren gegaan. Maar niet alleen het toeval, ook zijn tomeloze verlangen om te blijven leven zodat hij ooit zijn ouders, zusjes en broertje weer in de armen kon sluiten, was bepalend voor zijn overleven in deze hel. Waren de toevallige ontmoetingen met de mensen die hem de juiste aanwijzingen gaven, slechts toeval of waren zij het gevolg van zijn tomeloze verlangen om zijn ouders, broer en zussen ooit weer te zien? Niemand zal het weten. Terwijl ik onder de indruk van het verhaal naar de gebrandschilderde ramen van de bibliotheek staar, komt professor Markowitz binnenlopen en gaat bij mij aan tafel zitten. “Heb je het verhaal van Farkas Horvat gelezen?” Ik knik. “Hoe kon Farkas onder deze gruwelijke omstandigheden overleven? Wat heeft ervoor gezorgd dat hij elke dag zijn hoofd met zand kantoorruimte schiphol rood maakte en zijn borstkas vooruitstak om niet door de doodsarts Josef Mengele te worden uitgekozen voor medische experimenten of om direct naar de gaskamers gestuurd te worden?” “Misschien was het zijn verlangen om zijn familie weer te
zien.” “Juist Nick, ik heb Farkas Horvat een paar jaar geleden opgezocht en hem deze vraag gesteld. Door het toeval werd Farkas niet op de eerste dag direct doorgestuurd naar een van de gaskamers, wat bij de rest van zijn leeftijdsgenoten wel is gebeurd. Zijn kracht noemde hij het ontembare verlangen om zijn familie weer te zien en in leven te blijven. Hij accepteerde de dood simpelweg niet. Hij is meermaals door het toeval gered en zijn geluk en zijn sterke lijf zijn zeker ook factoren geweest. Maar als hij het mentaal gezien had opgegeven, had hij Auschwitz zeker niet overleefd.”