Financiële planning

Gerelateerde afbeelding

Financieel proces en informatievoorzieningsproces
In elke organisatie spelen zich financiële en administratieve processen af. Deze hebben te maken met de ingaande en uitgaande geldstromen, alsmede met de rapportering en informatievoorziening over de processen van waardetoevoeging in de hoofdprocessen inkoop, productie, dienstverlening en verkoop. Het verloop en het karakter van deze financiële en informatiestromen zijn uiteraard sterk afhankelijk van deze hoofdprocessen. In een financiële instelling, een bank bijvoorbeeld, ondergaat de ingaande geldstroom een geheel andere bewerking dan de ingaande materialenstroom in een industrieel bedrijf. Wel gaat het in alle gevallen om het bewaken van de geld- en vermogens- of goederenstroom. In een financiële instelling wordt de ingaande geldstroom die door de cliënten aan de bank wordt toevertrouwd respectievelijk door de bankinstelling zelf wordt gecreëerd vervolgens bijvoorbeeld weer als krediet ter beschikking gesteld. Er zal daarbij onder meer wat betreft de liquiditeit een evenwicht nagestreefd moeten worden tussen de bedragen respectievelijk de termijnen van de ingaande en uitgaande geldstromen. In een industrieel bedrijf kan onder meer uit de marketing- en verkoopplannen en uit het kantoorruimte schiphol productie- en voorraadplan de ingaande en uitgaande geldstroom worden afgeleid. Het financiële proces houdt dan onder meer het bepalen van een investeringsbeleid op lange en korte termijn in, het aangeven van de daarbijbehorende financieringsbehoefte, het bewaken van de liquiditeit en de solvabiliteit en het uitzetten van een verantwoord reserveringsbeleid. In dit proces zijn uiteraard de wetmatigheden van economische aard relevant.
Financiële planning en be9rotin9en Voor beheersing van het fi nanciële proces is planning met gebruikmaking van begrotingen onmisbaar. Denk aan het maken van een: verkoopbegroting; productiebegroting; inkoopbegroting; voorraadbegroting; investeringsbegroting voor duurzame productiemiddelen; kostenb egroting; liquiditeitsbegroting.
rentabiliteit Hierbij moet rekening gehouden worden met het gewenste niveau van de rentabiliteit en solvabiliteit solvabiliteit. Het gaat daarbij niet zozeer om het opstellen van de begroting als zodanig als wel om het bewaken ervan. Op overschrijding van tolerantiegrenzen moet bijstelling volgen door inschakeling van de leidinggevende of verantwoordelijke afdelingsmedewerkers in samenspel met de andere afdelingen. Alleen door tijdige informatie in overzichtelijke vorm met een bepaalde regelmaat of door incidentele tussentijdse rapportage van afwijkingen is procesbeheersing goed mogelijk (zie ook paragraaf 1 1.1 en 1 1.2 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *