Platte organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Het goed reageren op snelle veranderingen stelt niet alleen eisen aan de medewerker, maar ook aan de organisatie. Zelfbewuste, initiatiefvolle, ondernemende medewerkers zullen zich binnen een grootschalige, centraalgeleide organisatiestructuur niet kunnen ontwikkelen en daardoor zal er onvoldoende soepel worden ingespeeld op veranderingen. Wat de organisatorische kantoorruimte huren amsterdam vormgeving betreft, zal dus in de komende jaren eerder sprake moeten mate van structurering zijn van een ‘zekere mate van structurering’ dan van strakke structuren, ruimte latend aan een eigen invulling van de taken in het kader van welbegrepen en aanvaarde ondernemingsdoelstellingen. netwerk van relatief Het gaat om een netwerk van relatief autonome eenheden, binnen een totale organisaauroname eenheden tie. Eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit, zicht en gerichtheid op eindresultaten, betrokkenheid bij het totale proces binnen het kantoorruimte huren rotterdam eigen subsysteem van input tot output zijn de essentiële kenmerken voor dergelijke structuren. Een platte, gedecentraliseerde structuur met korte beslislijnen is geëigend en moet daarbij aansluiten op de wens van medewerkers om verantwoordelijkheid te dragen.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten zodanig worden omschreven dat ze een verdere ontplooiing van medewerkers niet belemmeren, maar juist bevorderen. Daar is onlosmakelijk mee verbonden dat medewerkers op de in vrijheid genomen eigen verantwoordelijkheid naderhand ook worden aangesproken. De noodzaak van snel inspelen op veranderde omstandigheden, het kantoorruimte huren eindhoven aanbieden van nieuwe productvarianten op bestaande markten of het openmaken van nieuwe markten verdraagt zich niet met langzame besluitoperationele vrijheid vormingsprocessen. De operationele vrijheid moet binnen een afgewogen strategisch kader zo groot mogelijk zijn. Dit verplattingsproces wordt voor een belangrijk deel gedragen door de nieuwe informatietechnologie, die andere communicatiepatronen mogelijk maakt. Als de structuur wordt gewijzigd door het aantal managementlagen te verminderen,
heeft dat echter niet automatisch tot gevolg dat de besluitvorming sneller verloopt, dat de energie zich meer richt op het ondernemen en dat er meer aandacht is voor de behoeften van de klanten. Er dienen dus verschillende andere instrumenten te worden benut om het effect van de structuurverandering kantoorruimte huren utrecht te verhogen. Het doorvoeren van wijzigingen in deze aspecten zijn daarmee flankerende maatregelen voor verplatting (zie figuur 8.8).
Cultuur als bindende factor De cultuur binnen de organisatie zal openheid moeten ademen, mogelijkheden en kansen moeten bieden aan een ieder die geschikt is en zich geroepen voelt om grotere en/ of andere verantwoordelijkheden te dragen. Het gevaar van relatief autonome eenheden is evenwel dat de binding met de totaliteit van de organisatie verloren kan gaan en dat medewerkers slechts staan voor hun eigen (deel) product en de psychologische en emotionele band met de missie van de totale organisatie gaan missen. Dat vereist een bezinning op die basisfilosofie. Er zal zeggingskracht van uit moeten gaan naar alle medewerkers, zodat een ‘wij-gevoel’ ontstaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *